fbpx

Wdrożenie AML IV

Anti-Money Laundering

AML IV z Lion's Care

Jako doświadczeni specjaliści proponujemy kompleksowe wsparcie w obszarach objętych nowymi przepisami AML. Naszemu profesjonalizmowi zaufało już wielu przedsiębiorców. Bądź następny!

Sprawdź, co cię czeka 

Zgodnie z wymaganiami instytucje obowiązane będą musiały przeformułować swoje wewnętrzne procedury z zakresu AML/CFT w celu dostosowania ich do nowego podejścia, które oparte będzie na pogłębionym badaniu ryzyka. To związane będzie także z przyjęciem na siebie zdecydowanie większej odpowiedzialności.

Głównym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest nakaz powołania compliance officera, a co najważniejsze - opracowania i wdrożenia procedur anonimowego zgłaszania naruszeń (Whistleblowing). Mają one dać każdemu pracownikowi i kontrahentowi możliwość przekazania Zarządowi lub compliance officerowi informacji o zauważonych nieprawidłowościach za pośrednictwem niezależnego kanału, pozwalającemu zachować anonimowość nadawcy.

Co jeszcze?  Konieczne będzie dokonanie analizy ryzyka, identyfikacji klientów, prowadzenia rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie restrykcyjnych procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

A to dopiero początek obowiązków

Czym jest AML IV?

Głównym celem unijnych regulacji przyjętych 20 maja 2015 roku w ramach Dyrektywy oraz Rozporządzenia AML IV, jest wzmocnienie spójności i wiarygodności sektora finansowego. Prawodawca chce to osiągnąć poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów utrudniających wykorzystywanie go do prania pieniędzy (Anti-Money Laundering) lub finansowania terroryzmu (Counter-Financing of Terrorism).

Wszystkie państwa członkowskie na mocy prawa unijnego - jak w przypadku RODO (GDPR) - zobowiązane zostały do wdrożenia ich we własny porządek prawny. I to właśnie się stało. 12 kwietnia 2018 opublikowano w ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe prawo obowiązywać będzie od 13 lipca 2018.

Kogo dotyczy ustawa?

W myśl art. 2 ust. 1 regulacje dotyczą tzw. “instytucji obowiązanych”. Zalicza się do nich:

 • banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (popularne SKOK-i),
 • instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,
 • spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet),
 • pośredników nieruchomości,
 • w ograniczonym zakresie: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,
 • przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego,
 • przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10 000 EUR.

Ze statusu instytucji obowiązanych zostały wyłączone:

domy aukcyjne, antykwariaty, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż komisową oraz w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi (jeżeli nie przekroczyły progu raportowania 10 000 EUR).

Sankcje i kary

Za ich niedopełnienie ustawa przewiduje szereg sankcji, jak choćby cofnięcie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności, a nawet wykreślenie z rejestru działalności regulowanej. Nowością jest publikacja w BIP informacji o instytucji obowiązanej, która dopuściła się naruszenia przepisów ustawy oraz zakresie naruszenia.

Wzrosły także kary finansowe. Mogą one sięgać równowartości nawet 5 milionów EUR albo 10% rocznego obrotu danego podmiotu lub grupy (gdy instytucja objęta jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym).

W konkretnych przypadkach dopuszczalne są także sankcje karne w postaci grzywny i pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

PRZYGOTUJ SIĘ ODPOWIEDNIO
Audyt - Wdrożenie - Szkolenie - Outsourcing

Audyt

20%
 • Wszechstronna analiza sytuacji instytucji w celu określenia obowiązków wynikających z Ustawy AML i zakresu niezbędnych zmian w wewnętrznych procedurach AML
 • Audyt prawny w firmie celem określenia zakresu i sposobu realizacji obowiązku przekazywania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Wdrożenie procedur

70%
 • Opracowanie oraz wdrożenie polityki bezpieczeństwa i wewnętrznych procedur AML
 • Standaryzacja dokumentacji zgodnie z RODO
 • Wsparcie powdrożeniowe i pomoc przy aktualizacjach prawnych

Certyfikowane szkolenie

90%

Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników w zakresie wszystkich zmian, jakie wprowadza AML IV. Żadne zmiany nie zrobią na Was wrażenia.

Outsourcing IOD

100%
 • outsourcing IODO i compliance officera
 • reprezentowanie instytucji obowiązanych przed organami nadzorczymi

BLOG EKSPERCKI
W Lion's Care mamy dużo do powiedzenia

NIE CZEKAJ DO OSTATNIEJ CHWILIUmówmy się na rozmowę lub spotkanie 

Lion's Care

"Q22"
00-133 Warszawa,
al. Jana Pawła II 22,
woj. mazowieckie

NIP 799-196-46-70
REGON 142916683

Zapytaj o ofertę

  Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Damian Smal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lion's Care (P.H.U. XDS DAMIAN SMAL - Grupa eXtreme design system), z siedzibą pod adresem Q22 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22. Jeśli chcesz wiedzieć więcej: Polityka Prywatności

  Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Damian Smal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lion's Care (P.H.U. XDS DAMIAN SMAL - Grupa eXtreme design system), z siedzibą pod adresem Q22 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22. Jeśli chcesz wiedzieć więcej: Polityka Prywatności