W życiu każdego człowieka może dość do sytuacji, w której spłata zaciągniętych zobowiązań będzie przekraczać jego możliwości. Utrata pracy, problemy ze zdrowiem i wiele innych nieprzewidzianych zdarzeń powoduje, że każdego roku tysiące osób wpada w spiralę długów. Jak się z niej wyplątać? Jednym ze skutecznych rozwiązań jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wyjaśniamy, kto i kiedy może się o nią starać.

Przypomnijmy na początku, czym jest upadłość konsumencka. To postępowanie sądowe, które ma na celu maksymalną redukcję lub umorzenie długów i innych zobowiązań finansowych niewypłacalnych osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kiedy warto zdecydować się na upadłość konsumencką?

Choć ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno być ostatecznością, z profesjonalnymi działaniami, które mają na celu pozbycie się długów, nie warto zwlekać. Ignorowanie problemów związanych z popadaniem w spiralę zadłużenia często kończy się pogłębieniem stanu niewypłacalności oraz jedynie odsunięcia w czasie tego, z czym i tak trzeba będzie się zmierzyć.

Zanim dojdzie do podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu upadłościowego, warto najpierw zastanowić się nad tym, jak wpłynie ona na sytuację materialną i prawną dłużnika. Ważne, by sprawdzić, czy podjęte zostały wszelkie możliwe kroki do uporania się z długami. Możemy zaliczyć do nich próby negocjacji z wierzycielami, przesuwania terminu spłat w porozumieniu z nimi czy rozłożenia kwoty należności na raty. Tego typu działania zostaną pozytywnie ocenione na etapie postępowania upadłościowego. Jeśli wszystkie powyższe rozwiązania zawiodły, a do niewypłacalności nie doszło w skutek rażącego niedbalstwa lub świadomej niegospodarności dłużnika, wtedy warto rozpocząć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy możliwe jest całkowite umorzenie długów?

Podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej, pełne umorzenie długów będzie możliwe tylko w sytuacji, w której osoba wnosząca o upadłość konsumencką nie posiada majątku i jest trwale niezdolna do pracy. Sąd może również ustalić, że niezdolność do spłaty nie jest w przypadku konkretnego dłużnika permanentna i tym samym zadecydować o warunkowym umorzeniu zobowiązań. W takim przypadku upadłego obejmuje 5-letni okres zawieszenia, podczas którego, po ustaleniu planu spłaty, może zostać na dłużnika nałożony obowiązek przynajmniej częściowego uregulowania zobowiązań.