Audyt prawny jest kompleksową analizą, która ma na celu określenie, czy dany przedsiębiorca lub podmiot działa w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Pozyskana dzięki audytowi prawnemu wiedza może służyć poprawie bezpieczeństwa prowadzenia danej działalności, m.in. dzięki weryfikacji ryzyka prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań oraz praktyk prawnych.

Na czym polega audyt prawny?

Audyt prawny przeprowadzany przez zewnętrznego eksperta polega na weryfikacji praktyk danego przedsiębiorstwa pod względem prawnym oraz analizie dokumentacji danego przedsiębiorstwa – głównie zawartych przez nie umów. Sprawdzane są również uprawnienia oraz obowiązki administracyjne, takie jak zezwolenia czy koncesje. W wyniku pozyskanej dzięki audytowi prawnemu wiedzy następuje jego kolejny etap – wdrożenie nowych rozwiązań prawnych lub modyfikacja istniejących.

Warto podkreślić, że audyt można przeprowadzić w zakresie części lub całości działalności przedsiębiorstwa. Audyt całościowy polega na analizie wszelkich zawartych przez przedsiębiorstwo umów oraz wszystkich sfer, objętych działalnością przedsiębiorstwa.  W audycie całościowym istotny nie jest jedynie zakres relacji  przedsiębiorstwa z jego klientami ale także ochrona przed nieuczciwą działalnością konkurencji, a w jego wyniku wprowadzane są m.in. rozwiązania prawne mające na celu zabezpieczenie relacji właściciela przedsiębiorstwa z jego współpracownikami oraz pracownikami. Audyt częściowy obejmuje natomiast sprawdzenie i usprawnienie wyłącznie jednej dziedziny działalności firmy – na przykład w zakresie wdrażania procedur reklamacyjnych.

Prawnik lub zespół prawników przeprowadzających audyt nie powinien dążyć do drastycznych zmian w sposobie działania firmy. Wszelkie rozwiązania wdrażane w wyniku audytu powinny bazować na metodach działania, które już istnieją i są naturalne, oczywiste dla pracowników, kontrahentów oraz klientów.

Kiedy warto przeprowadzić audyt prawny?

Zakres audytu prawnego ustalany jest zawsze według potrzeb, planów oraz celów danego przedsiębiorstwa. Dzięki przeprowadzeniu audytu prawnego przedsiębiorca zyskuje szereg korzyści w postaci :

  • Dodatkowej ochrony prawnej w zakresie całej działalności przedsiębiorstwa
  • Wiedzy na temat zabezpieczenia własnego majątku
  • Wskazówek dotyczących efektywnych rozwiązań w zakresie wydajności prowadzonego biznesu
  • Wnikliwej, precyzyjnej oceny dotychczasowych działań przedsiębiorstwa
  • Możliwości dokonania oceny powodzenia oraz zagrożeń przyszłych działań czy transakcji.

Istnieje kilka sytuacji, w których przeprowadzenie audytu prawnego jest szczególnie zalecane. Mowa tu o przypadkach, gdy przedsiębiorca ma zamiar:

  • Dokonać przekształceń w swojej działalności
  • Przejąć przedsiębiorstwo, nabyć, akcje czy udziały
  • Wdrażać zmiany w polityce działalności lub rozwoju firmy
  • Zarejestrować nowe znaki towarowe lub dokonać przeniesienia praw autorskich.

Ponadto sytuacje, które powinny zostać poprzedzone audytem prawnym to ryzyko kontroli przedsiębiorstwa przez organy państwowe lub  zmiany osobowe w zarządzie firmy.