24 stycznia 2018 roku Ministerstwo Środowiska uruchomiła BDO. Skrót brzmi dość tajemniczo, ale wszystkim przedsiębiorcom spędza sen z powiek od kilku miesięcy. Czym jest BDO? Co oznacza dla Twojej firmy? Za chwilę się dowiesz.

BDO LEKIEM NA ŚMIECIOWE ZŁO?

BDO to internetowa baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jej pierwszą funkcjonalnością jest rejestr, do którego muszą wpisać się przedsiębiorcy. Jest on dostępny pod rządowym adresem: www.bdo.mos.gov.pl. Za jego prowadzoną ewidencję odpowiedzialni są Marszałkowie województw.

W bazie będą gromadzone informacje chociażby o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach czy akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane o osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu. Baza będzie też ewidencją odpadów, która zawierać ma pełną informację na temat ich zagospodarowania.

Nikt nie ukrywa, że jest to ogromne wyzwanie informatyczne i logistyczne. Decydując się taki krok, Ministerstwo Środowiska wyraża jednak nadzieję, że cały system pomoże w walce z rozprzestrzeniającą się w zastraszającym tempie w sektorze gospodarki odpadami szarą strefą.

Ma on służyć nie tylko organom administracyjnym czy nawet inspekcji ochrony środowiski. W założeniach ma on także pomagać przedsiębiorcom, choćby poprzez zastąpienie dotychczasowego nakazu uzyskania zezwolenia na transport odpadów. Teraz wystarczyć ma tylko wpis do systemu.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO BDO?

W myśl ustawy są to wszystkie podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami. Podmioty zostaną wpisane do rejestru przez urzędy marszałkowskie na wniosek (podmioty wymienione w art. 50 ustawy o odpadach) lub z urzędu (podmioty wymienione w art. 51 i 234 ust. 3 ustawy o odpadach). Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich, generowanych przez system. Jednocześnie utworzone zostaje indywidualne konto w bazie BDO. Następnie Marszałek zawiadamia podmiot pisemnie o nadanym numerze rejestrowym oraz o aktywacji konta tj. identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Wszystkie potrzebne wnioski BDO znajdziesz tutaj.

Nadany numer podmioty powinny zamieszczać na kartach przekazania i ewidencji odpadów Dodatkowo, podmioty, które są zobowiązane do uiszczania opłaty rejestracyjnej muszą umieszczać ten numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Co ważne, wszystkie podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Jeśli dopiero planujesz rozpocząć swoją działalność gospodarczą, koniecznie zajrzyj do art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, gdzie sprawdzisz, czy Twoja firma nie powinna być wpisana do rejestru. Jak mówią ust. 2 i ust. 3 tego artykułu – legalną działalność w danym zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zwolniono m.in.: podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, a także podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np.: sklepy zbierające zużyte świetlówki, czy apteki zbierające przeterminowane leki) oraz te, które same transportują wytworzone przez siebie odpady.

Marszałek – w drodze decyzji – może odmówić wpisu do rejestru w przypadkach, które określa art. 62 ustawy o odpadach.

WAŻNE TERMINY

Wszystkie podmioty objęte obowiązkiem rejestracji powinny uzyskać wpis w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do 24 lipca 2018. Trzeba czekać na niego około miesiąca, dlatego, by uniknąć stresującego oczekiwania i potencjalnego spóźnienia, wniosek najlepiej złożyć do 24 czerwca.

KARY ZWIĄZANE Z BDO

Nie jest ich wcale tak mało, jak by można było się spodziewać. Ustawodawca przewidział szereg sankcji administracyjnych za niedopełnienie poszczególnych obowiązków i naruszenie ustawowych zapisów.

Prowadzenie aktywnej działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach czy nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach podlega karze pieniężnej w kwocie nie mniejszej niż 5000 zł, ale nie większej od 1 000 000 zł.

Każdy, kto wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 233 ust. 2 tej ustawy, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach).

Brak informacji wymaganych do uzyskania wpisu do rejestru z urzędu wiąże się z wezwaniem podmiotu przez Marszałka Województwa do uzupełnienia brakujących danych. Niedostarczenie żądanych informacji w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym niedokonaniem wpisu do rejestru z urzędu – dalsze prowadzenie działalności w tym przypadku będzie niezgodne z prawem. Co się z nim wiąże? Już wiesz.

Jak widzisz, obostrzenia i kary są dotkliwe, dlatego nie ociągaj się z dopełnieniem wszystkich formalności.

WYMAGANE OPŁATY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. wysokość stawki opłaty rejestrowej dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) wynosi ostatecznie 100 zł, zaś dla pozostałych przedsiębiorców – 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej. Pierwotna wersja rozporządzenia przewidywała znacznie wyższe stawki: 150 zł dla mikroprzedsiębiorstw oraz 850 zł dla pozostałych. Na szczęście zdecydowano się na ich obniżenie.

Opłatę roczną wnosi się do końca lutego, za dany rok. Nie wnosi się jednak w roku, w którym uiszczono już opłatę rejestrową.

Dochód z opłat przeznaczony ma zostać na prowadzenie i serwisowanie bazy. Co ciekawe, pierwotnie ustawa przewidywała równy rozdział środków z tytułu opłat rocznych i rejestrowych, które miały zasilać budżet województwa i budżet państwa. Ostatecznie ustalono podział, w którym budżet centralny zasilać będzie 64,35% środków.

BDO – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Wytyczne przewidują, że do 31 grudnia 2019 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe. Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały nowe zapisy dotyczące ewidencji odpadów i przepisy karne w tym zakresie, a także inne przepisy związane z ewidencją, czyli nowy art. 79 ust. 5 ustawy o odpadach (gromadzenie w BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji) oraz nowy art. 83 ust. 2a ustawy o odpadach (dostęp uprawnionych organów do elektronicznej ewidencji odpadów).

Późniejsze wejście w życie tych przepisów wynika z konieczności zapewnienia w pierwszej kolejności sprawnego wdrażania BDO w zakresie rejestru, wszak wnioski i dane do bazy złoży co najmniej kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw. Same firmy wprowadzające na rynek pojazdy liczą wg szacunków około 14 tysięcy podmiotów, a tych, które dostarczają produkty w opakowaniach jest ok. 67 tysięcy.

Abyś miał możliwość głębszego zapoznania się z najważniejszymi dokumentami związanymi z BDO, zebraliśmy je w jednym miejscu:

PODSUMOWANIE

Zapowiedzi ekspertów i medialny szum to normalna sytuacja przy tak poważnych zmianach w legislacji. Nie ma sensu jednak się im poddawać. Wystarczy postawić na stabilizację, lojalność i profesjonalizm zespołu specjalistów, którzy zadbają o bezpieczeństwo organizacji. Abonament prawny zapewni Ci  spokój, a Twojej firmie harmonijny wzrost i rozwój.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA PRZY WDROŻENIU BDO?

Skontaktuj się z nami a żadna rewolucja w prawie nie będzie już straszna! Wybierz bezpieczne jutro.

    Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Damian Smal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lion's Care (P.H.U. XDS DAMIAN SMAL - Grupa eXtreme design system), z siedzibą pod adresem Q22 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22. Jeśli chcesz wiedzieć więcej: Polityka Prywatności

    Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Damian Smal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lion's Care (P.H.U. XDS DAMIAN SMAL - Grupa eXtreme design system), z siedzibą pod adresem Q22 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22. Jeśli chcesz wiedzieć więcej: Polityka Prywatności