24 stycznia 2018 roku Ministerstwo Środowiska uruchomiła BDO. Skrót brzmi dość tajemniczo, ale wszystkim przedsiębiorcom spędza sen z powiek od kilku miesięcy. Czym jest BDO? Co oznacza dla Twojej firmy? Za chwilę się dowiesz.

BDO LEKIEM NA ŚMIECIOWE ZŁO?

BDO to internetowa baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jej pierwszą funkcjonalnością jest rejestr, do którego muszą wpisać się przedsiębiorcy. Jest on dostępny pod rządowym adresem: www.bdo.mos.gov.pl. Za jego prowadzoną ewidencję odpowiedzialni są Marszałkowie województw.

W bazie będą gromadzone informacje chociażby o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach czy akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane o osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu. Baza będzie też ewidencją odpadów, która zawierać ma pełną informację na temat ich zagospodarowania.

Nikt nie ukrywa, że jest to ogromne wyzwanie informatyczne i logistyczne. Decydując się taki krok, Ministerstwo Środowiska wyraża jednak nadzieję, że cały system pomoże w walce z rozprzestrzeniającą się w zastraszającym tempie w sektorze gospodarki odpadami szarą strefą.

Ma on służyć nie tylko organom administracyjnym czy nawet inspekcji ochrony środowiski. W założeniach ma on także pomagać przedsiębiorcom, choćby poprzez zastąpienie dotychczasowego nakazu uzyskania zezwolenia na transport odpadów. Teraz wystarczyć ma tylko wpis do systemu.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO BDO?

W myśl ustawy są to wszystkie podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami. Podmioty zostaną wpisane do rejestru przez urzędy marszałkowskie na wniosek (podmioty wymienione w art. 50 ustawy o odpadach) lub z urzędu (podmioty wymienione w art. 51 i 234 ust. 3 ustawy o odpadach). Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich, generowanych przez system. Jednocześnie utworzone zostaje indywidualne konto w bazie BDO. Następnie Marszałek zawiadamia podmiot pisemnie o nadanym numerze rejestrowym oraz o aktywacji konta tj. identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Wszystkie potrzebne wnioski BDO znajdziesz tutaj.

Nadany numer podmioty powinny zamieszczać na kartach przekazania i ewidencji odpadów Dodatkowo, podmioty, które są zobowiązane do uiszczania opłaty rejestracyjnej muszą umieszczać ten numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Co ważne, wszystkie podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Jeśli dopiero planujesz rozpocząć swoją działalność gospodarczą, koniecznie zajrzyj do art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, gdzie sprawdzisz, czy Twoja firma nie powinna być wpisana do rejestru. Jak mówią ust. 2 i ust. 3 tego artykułu – legalną działalność w danym zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zwolniono m.in.: podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, a także podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np.: sklepy zbierające zużyte świetlówki, czy apteki zbierające przeterminowane leki) oraz te, które same transportują wytworzone przez siebie odpady.

Marszałek – w drodze decyzji – może odmówić wpisu do rejestru w przypadkach, które określa art. 62 ustawy o odpadach.

WAŻNE TERMINY

Wszystkie podmioty objęte obowiązkiem rejestracji powinny uzyskać wpis w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do 24 lipca 2018. Trzeba czekać na niego około miesiąca, dlatego, by uniknąć stresującego oczekiwania i potencjalnego spóźnienia, wniosek najlepiej złożyć do 24 czerwca.

KARY ZWIĄZANE Z BDO

Nie jest ich wcale tak mało, jak by można było się spodziewać. Ustawodawca przewidział szereg sankcji administracyjnych za niedopełnienie poszczególnych obowiązków i naruszenie ustawowych zapisów.

Prowadzenie aktywnej działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach czy nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach podlega karze pieniężnej w kwocie nie mniejszej niż 5000 zł, ale nie większej od 1 000 000 zł.

Każdy, kto wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 233 ust. 2 tej ustawy, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach).

Brak informacji wymaganych do uzyskania wpisu do rejestru z urzędu wiąże się z wezwaniem podmiotu przez Marszałka Województwa do uzupełnienia brakujących danych. Niedostarczenie żądanych informacji w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym niedokonaniem wpisu do rejestru z urzędu – dalsze prowadzenie działalności w tym przypadku będzie niezgodne z prawem. Co się z nim wiąże? Już wiesz.

Jak widzisz, obostrzenia i kary są dotkliwe, dlatego nie ociągaj się z dopełnieniem wszystkich formalności.

WYMAGANE OPŁATY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. wysokość stawki opłaty rejestrowej dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) wynosi ostatecznie 100 zł, zaś dla pozostałych przedsiębiorców – 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej. Pierwotna wersja rozporządzenia przewidywała znacznie wyższe stawki: 150 zł dla mikroprzedsiębiorstw oraz 850 zł dla pozostałych. Na szczęście zdecydowano się na ich obniżenie.

Opłatę roczną wnosi się do końca lutego, za dany rok. Nie wnosi się jednak w roku, w którym uiszczono już opłatę rejestrową.

Dochód z opłat przeznaczony ma zostać na prowadzenie i serwisowanie bazy. Co ciekawe, pierwotnie ustawa przewidywała równy rozdział środków z tytułu opłat rocznych i rejestrowych, które miały zasilać budżet województwa i budżet państwa. Ostatecznie ustalono podział, w którym budżet centralny zasilać będzie 64,35% środków.

BDO – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Wytyczne przewidują, że do 31 grudnia 2019 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe. Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały nowe zapisy dotyczące ewidencji odpadów i przepisy karne w tym zakresie, a także inne przepisy związane z ewidencją, czyli nowy art. 79 ust. 5 ustawy o odpadach (gromadzenie w BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji) oraz nowy art. 83 ust. 2a ustawy o odpadach (dostęp uprawnionych organów do elektronicznej ewidencji odpadów).

Późniejsze wejście w życie tych przepisów wynika z konieczności zapewnienia w pierwszej kolejności sprawnego wdrażania BDO w zakresie rejestru, wszak wnioski i dane do bazy złoży co najmniej kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw. Same firmy wprowadzające na rynek pojazdy liczą wg szacunków około 14 tysięcy podmiotów, a tych, które dostarczają produkty w opakowaniach jest ok. 67 tysięcy.

Abyś miał możliwość głębszego zapoznania się z najważniejszymi dokumentami związanymi z BDO, zebraliśmy je w jednym miejscu:

PODSUMOWANIE

Zapowiedzi ekspertów i medialny szum to normalna sytuacja przy tak poważnych zmianach w legislacji. Nie ma sensu jednak się im poddawać. Wystarczy postawić na stabilizację, lojalność i profesjonalizm zespołu specjalistów, którzy zadbają o bezpieczeństwo organizacji. Abonament prawny zapewni Ci  spokój, a Twojej firmie harmonijny wzrost i rozwój.

Skontaktuj się z nami – a żadna rewolucja w prawie nie będzie już straszna! Wybierz bezpieczne jutro.